Baanregelement

Handboogvereniging Phoenix

Ieder lid wordt geacht, alvorens aan de schietactiviteiten deel te nemen, de inhoud van dit  reglement te kennen.

Artikel 1

De baancommissaris geeft toestemming om met schieten te beginnen  ( “baan vrij”) en geeft de commando’s  “laatste pijl” en “halen”. Na het commando “halen” wordt door iedereen gelijktijdig de pijlen gehaald. Bij het commando “laatste pijl” mag er geen nieuwe pijl meer worden gepakt; alleen de pijl die al op de boog ligt mag nog worden geschoten.

Artikel 2

Als je niet (meer) schiet, doe je een stap naar achteren en leg/hang je de boog op de daarvoor bestemde voorziening.

Artikel 3

De aanwijzingen van de baancommissaris dienen stipt te worden opgevolgd.

Als de baancommissaris zijn plaats verlaat, wijst hij een ander lid aan als baancommissaris.

Artikel 4

Het is niet toegestaan een pijl op te leggen, de boog te spannen en/of te schieten als zich in de gevarenzone mensen of dieren bevinden.

Artikel 5

Het is niet toegestaan een pijl op de boog te leggen en de boog  te spannen, anders dan gericht op het doel.

Artikel 6

Er mag niet omhoog worden geschoten, ook niet met een zogeheten Flu Flu pijl, met grote veren.

Artikel7

Vanaf je schietplek mag je alleen de doelen die ongeveer recht voor je staan beschieten; rechtdoor en niet meer dan 30 graden naar links. (De lijn van de pijl  gaat links naast de gemarkeerde paal van de afrastering.)

Alleen rechts vanaf de rode standaard mag er op verre doelen geschoten worden (diagonaal).

Artikel 8

In verband met de concentratie van de schutters, dient tijdens het schieten rust te heersen.

Een verzoek van een of meerdere schutters om rust, dient door iedereen gerespecteerd te worden.

Artikel 9

Het is niet toegestaan om een verenigingsboog te lossen zonder pijl.  In het algemeen geldt dat het materiaal van de vereniging door alle leden/ adspirant leden zorgvuldig behandeld moet worden.

Artikel 10

Het nuttigen van alcohol en/of andere geestverruimende middelen door de schutter, voor of tijdens het schieten, is verboden.

Artikel 11

Er mag alleen met normale pijlpunten worden geschoten, dus geen “broadheads” of “blunts”.

Artikel 12

Elk lid is persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, als deze zich niet houdt aan de regels van dit baanreglement en/of aan de aanwijzingen van de baancommissaris en/of bestuur.

Artikel 13

Toeschouwers mogen niet op de schietbaan komen.

Artikel 14

Introducees dienen ten allertijden, vooraf aanvang van het schieten, aangemeld te woorden bij een van de bestuursleden.

Artikel 15

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

24 september 2022